top of page

Tamil Through Songs... கோச்சடையான்


A new year calls for resolutions, whether it applies to us or not. Each and every day should be invested in change for change is the only constant. Carpe diem with this song from Kochadaiyaan.

Image Source: http://hariprasath.anbazhagan.in/

எதிரிகளை ஒழிக்க

எத்தனையோ வழிகள் உண்டு

முதல் வழி

மன்னிப்பு

Amongst the many paths

To rid your enemies

The first one takes

Should be forgiveness

உண்மை உருவாய் நீ

உலகின் குருவாய் நீ

என் முன் வருவாய் நீ

இன்மொழி அருள்வாய் நீ

Truth embodied

O' teacher of the world

You appear and bless me

With your delightful words

உன் மார்போடு காயங்கள்

ஓர் ஆயிரம்

உன் வாழ்வோடு ஞானங்கள்

நூறு ஆயிரம்

Upon your chest

A thousand wounds

Your life attests

To philosophies hundreds of thousands

தாய் மண்ணோடு உன்னாலே

மாற்றம் வரும்

இனி உன்னோடு உன்னோடு

தேசம் வரும்

Because of you

Change will arrive in our Motherland

Hereon with you

The nation will come hand in hand

மாறு

மாற்றம் ஒன்றுதான் மாறாதது

மாறுவது

எல்லாம் உயிரோடு

மாறாதது

எல்லாம் மண்ணோடு

Change

Only change is immutable

Change

Else become expendable

பொறுமை கொள்

தண்ணீரைக்கூட

சல்லடையில் அள்ளலாம்

அது பனிக்கட்டி ஆகும்வரை

பொறுத்து இருந்தால்

Be patient

Sift water with your device

If you endure the wait

For it to turn into ice

பணத்தால் சந்தோஷத்தை

வாடகைக்கு வாங்கலாம்

விலைக்கு வாங்க முடியாது

Money only enables

One to rent happiness

Because it is not for purchase

பகைவனின் பகையை விட

நண்பனின் பகையே ஆபத்தானது

Danger lies more

In the enmity

With your friend

Than the enemy

சூரியனுக்கு முன் எழுந்து கொள்

சூரியனையே ஜெயிப்பாய்

Wake up

Before the break of dawn

Become then brighter than

The sun has shone

நீ என்பது

உடலா?

உயிரா?

பெயரா?

மூன்றும் இல்லை

செயல்

உடலா, உயிரா, பெயரா நீ ?

மூன்றும் இல்லை

செயலே நீ

விதியை அமைப்பது

இறைவன் கையில்

அந்த விதியை முடிப்பது

உந்தன் கையில்

Are you a human body, a living being

Or the name you belong to?

None of the three

But the deeds that you do

Destiny is designed

By God's hands

Fate is fulfilled

Only in your hands

உன் வில்லோடு வில்லோடு

வீரம் கொடு

உன் சொல்லோடு சொல்லோடு

மாற்றம் தொடு

மாற்றம் ஒன்று தான்

மாறாதது

With your bow and brightness

Give us courage

With your words and language

Launch the change

Change is the only constant

நீ போகலாம் என்பவன்

எஜமான்

வா போகலாம் என்பவன்

தலைவன்

நீ எஜமானா, தலைவனா?

Go forward

Says a master

Let's go forth

Says a leader

Which of the two are you?

நீ ஓட்டம் பிடித்தால்

துன்பம் உன்னைத் துரத்தும்

எதிர்த்து நில்

துரத்திய துன்பம் ஓட்டம் பிடிக்கும்

Turn and flee

Hardship will chase you

Face the challenges bravely

And you will triumph

பெற்றோர்கள் அமைவது

விதி

நண்பர்களை அமைப்பது

மதி

Fate decides

Your parents

Intelligence determines

Your friends

சினத்தை அடக்கு

கோபத்தோடு எழுகிறவன்

நஷ்டத்தோடு உட்காருகிறான்

Tame your temper

One who rises with anger

Gets seated down with losses

நண்பா.. எல்லாம் கொஞ்ச காலம்

O' Friend

Everything lasts only

For a short period

Movie: Kochadaiiyaan

YouTube link: https://www.youtube.com/watch?v=eim8FSUsKH8&t=219s

SUGGESTIONS FOR PARENTS:

Don't worry about the complex meaning and tough words in this song. Simply have fun watching your child doing Kochadaiiyaan impressions at home!

Focus words for preschoolers:

மன்னிப்பு, சூரியன், பனிக்கட்டி

Focus ideas for lower and upper primary students:

This song is full of ideas to discuss and explore with your child. Pick one stanza that might be most appropriate or relevant for your child at this point in his/her life.

Do feel free to explore this song in ways that you can with your child. Please share and discuss ideas that have worked well with your children with us.

123 views0 comments

Recent Posts

See All

Did you know that Singapore’s Ministry of Education awards children and youth for being effectively bilingual? Historically, bilinguals were regarded as having a relatively lower IQ than monolinguals.

Ask the question above to a person near you and he or she would most likely say, “just like we have two eyes, you speak two languages, but if you speak more than two, you are multilingual”. However, b

bottom of page